• info@soliqvahayot.uz
 • +998 71 207-15-16

MAQOLA QIDIRISH

2023 YIL 2 SON

MAQOLALAR

Akhmedova Sh.A.

Thе impоrtancе оf sоvеrеign bоrrоwing by dеvеlоping cоuntriеs fоr invеstmеnt prоjеcts as an еxamplе оf Uzbеkistan

 • Moliya va Bank ishi
 • 09/06/2023
Musayeva J.K.

O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda korxona aktivlarini boshqarish, globallashtirish va integratsiya jarayonlarining ta’siri

 • Moliya va Bank ishi
 • 09/06/2023
Shamusarov S.

Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda suveren kredit reytinglarining ahamiyati

 • Moliya va Bank ishi
 • 09/06/2023
Yangiyeva N.S.

Foydani soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish

 • Soliq va soliqqa tortish
 • 09/06/2023
Абдурахманов К.А.

Бюджет ташкилотларини молиялаштириш ва маблағларни мақсадли сарфланишини ташкил қилишнинг хориж тажрибаси

 • Moliya va Bank ishi
 • 09/06/2023
Бегматова Ш.А., Ирматова Л.Р.

Тадбиркорликдаги қиймат инновацияларининг контекстуал омиллари таҳлили ва унинг миллий иқтисодиёт ривожланишидаги аҳамияти

 • Moliya va Bank ishi
 • 09/06/2023